fbpx

Các Link Cần Thiết Khi Bạn Kinh Doanh Trên Facebook

Tạo Doanh Nghiệp (Tài Khoản BM) Link: https://business.facebook.com Check text hình ảnh đủ điều kiện chạy ads. https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay Kháng nghị tài khoản: Link: https://www.facebook.com/help/contact/531795380173090 Link Treo thanh toán: https://www.facebook.com/help/contact/?id=161710477317189 Quảng cáo chờ phê duyệt quá 24h https://www.facebook.com/help/contact/186912391909649 EMail: paymentsappeals+u8oabw1y.aeav73flom@support.facebook.com Xin Nâng ngưỡng tài … Continued

YouTube